Statuten

De fundamenten van onze vereniging.

I. Algemeenheden

Art 1.

De vereniging draagt de naam PRIME. Dit is een letterwoord voor Para-educational Recreative Initiative for Mathematical Exercise.

Art 2.

De vereniging heeft haar zetel te S9, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Bij beslissing van het bestuur kan de zetel evenwel verplaatst worden naar een andere plaats.

Art 3.

De vereniging richt zich tot wiskundig geïnteresseerden en onder hen de studenten van de UGent in het bijzonder. Ze stelt zich tot doel het aanbieden van wiskundig geïnspireerde, educatieve en ontspannende diensten teneinde een toegankelijke, alternatieve en belangwekkende kijk op de wiskunde te verstrekken, dit buiten alle winstbejag om. Bovendien wil de vereniging studenten samenbrengen die werken rond deze activiteiten.

Art 4.

De vereniging heeft geen politieke of levensbeschouwelijke overtuiging.

Art 5.

Elke geïnteresseerde kan de georganiseerde activiteiten bijwonen.

Art 6.

Het erelidmaatschap van de vereniging kan toegekend worden aan personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging. De beslissing wordt genomen door het bestuur en dient unaniem goedgekeurd te worden.

II. Bestuur

Art 7.

De Bestuursvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Ze beslist autonoom over alle aangelegenheden en regelt de interne werking. Ze zal eveneens op alle bijeenkomsten een algemene consensus nastreven en wanneer dit onmogelijk blijkt tot stemming overgaan. Een agendapunt wordt goedgekeurd als en slechts als het aantal stemmen vóór het aantal stemmen tegen overtreft, of bij gelijkheid van stemmen de voorzitter vóór stemt. Een tweederdemeerderheid wordt verkregen wanneer het aantal stemmen vóór het dubbel van het aantal stemmen tegen overtreft. Een Bestuursvergadering is slechts geldig wanneer minstens de helft van alle bestuursleden aanwezig is.

Art 8.

Bestuursleden zijn lid van de Bestuursvergadering. Bestuurslidmaatschap is kosteloos maar vergt activiteit binnen de vereniging. Geïnteresseerden kunnen bestuurslid worden mits goedkeuring van de Bestuursvergadering.

Art 9.

De Bestuursvergaderingen zijn open, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering. Alle aanwezigen hebben spreekrecht. Alle bestuursleden hebben stemrecht, binnen het kader van de hier aangegeven richtlijnen.

Art 10.

De Bestuursvergadering kan bestuursfuncties toekennen aan bestuursleden. Er zijn minstens drie functies, met name voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester, die uitgeoefend worden door drie lichamelijk verschillende personen. De Bestuursvergadering beschikt over de bevoegdheid om, naast deze drie permanente bestuursfuncties, ook aanvullende bestuursfuncties in het leven te roepen.

  • De voorzitter zorgt ervoor dat de Bestuursvergadering samengeroepen wordt, dat de agenda opgesteld wordt en dat de vergadering geleid wordt. Hij waakt over de uitvoering van de beslissingen van de Bestuursvergadering en de goede werking van de vereniging. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten. De voorzitter is verantwoordelijk voor het tijdig aankondigen van activiteiten bij de Dienst Studentenactiviteiten, zetelt in de Algemene Vergadering van het Werkgroepen- en VerenigingenKonvent en houdt de leden van de Bestuursvergadering op de hoogte van de beslissingen aldaar.
  • De vicevoorzitter zorgt ervoor dat er van iedere Bestuursvergadering een verslag wordt opgesteld en dat dit binnen de week wordt doorgezonden naar alle leden. Hij treedt op als plaatsvervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid of in onderlinge overeenkomst met de voorzitter
  • De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële status van de vereniging en staat in voor alle transacties. Voor alle beslissingen aangaande financiële middelen dient de penningmeester zich uit te spreken over het voorstel. In het belang van de vereniging kan hij eisen dat een tweederdemeerderheid dient gehaald te worden om het voorstel goed te keuren. Als hij dat niet eist, volstaat een gewone meerderheid. Hij zetelt daarnaast ook in de Algemene Vergadering van het Werkgroepen- en VerenigingenKonvent.

Art 11.

Voor het einde van ieder academiejaar wordt door de Bestuursvergadering het nut van de aanvullende bestuursfuncties geëvalueerd en de bezetting van de bestuursfuncties vastgelegd voor het volgende academiejaar. Als tot stemming overgegaan wordt voor een functie, hebben de kandidaten hiervoor geen stemrecht. De keuze van datum waarop de bestuursverkiezingen plaatsvinden, wordt genomen door het bestuur.

Art 12.

Wanneer een bestuurslid zich niet meer in de mogelijkheid acht om in de Bestuursvergadering te zetelen, kan hij zijn ontslag indienen tijdens een Bestuursvergadering. Het ontslag zal aanvaard worden. Bij voorkeur vervult de ontslagnemende nog de organisatorische taken waarvoor deze zich geëngageerd heeft.

Art 13.

Elk lid van de Bestuursvergadering kan op elk moment door een motie van wantrouwen een afzettingsprocedure tegen een bestuurslid opstarten. Op die vergadering hebben beide partijen het recht gehoord te worden. Het ontslag volgt dan, indien bij stemming een tweederdemeerderheid wordt gehaald. Dit ontslag, dat gericht kan zijn tegen zowel bestuurslidmaatschap als de uitoefening van een bestuursfunctie, treedt onmiddellijk in werking. Bij goedkeuring van een motie van wantrouwen tegen het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid dat ook een bestuursfunctie uitoefent wordt deze automatisch uit zijn bestuursfunctie ontzet.

Art 14.

Er wordt een archief bijgehouden van de vereniging. Hierin worden de verslagen van alle Bestuursvergaderingen, gehandtekend door de voorzitter, ondergebracht. Het beheer hiervan ligt bij de vicevoorzitter.

Art 15.

  1. Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden op een Bestuursvergadering waar minstens de helft van de leden aanwezig is. In de aankondiging van deze Bestuursvergadering worden de voorgestelde wijzigingen concreet aan alle leden meegedeeld. In geval van stemming is hiervoor een tweederdemeerderheid vereist.
  2. Elk interpretatierecht van deze statuten is exclusief voorbehouden aan de Bestuursvergadering. Wanneer bij interne onenigheid geen meerderheid van de Bestuursvergadering zich achter een bepaalde interpretatie kan scharen, heeft de vicevoorzitter het laatste woord.

III. Eindbepaling

Art 16.

In geval van ontbinding van de vereniging zal het bestuur beslissen dat het nettoactief wordt geschonken aan een nader te bepalen goed doel.